Termsandconditions-pl

Zasady i warunki

Warunki użytkowania

Regulamin korzystania z serwisu InGame HR

§1 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem serwisu internetowego InGame HR jest Spółka działająca pod firmą CODEFUSION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, z adresem przy ul. Armii Krajowej 16/2, 45-071 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000351354, posiadająca NIP 7542999127 oraz REGON 160311300, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną (zwanych dalej „Usługami”) przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu internetowego InGame HR, zwanego dalej „Serwisem”.
 3. Użytkownikiem jest podmiot zawierający z Operatorem umowę o świadczenie Usług (zwanych dalej „Umową”).
 4. Użytkownik oświadcza, że nie jest konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, Art. 22 (1).
 5. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonych w ramach niego przez Operatora poszczególnych Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Operatora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

§2 Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§3 Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu

 1. Operator dołożył wszelkich starań, aby stworzony Serwis był wolny od wad i błędów.
 2. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 3. Użytkownik przechowuje dane w serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Serwisie, w szczególności będącą skutkiem błędów, awarii, działań osób trzecich.
 4. Operator nie udziela żadnej gwarancji, iż obliczenia dokonane za pomocą Serwisu będą prawidłowe. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Operator może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zablokowanie dostępu do Serwisu, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
  5. działa na szkodę Operatora.
 6. W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie lit. a) – e) uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
 7. Operator może usunąć konto bezpłatne lub testowe w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przez minimum 3 miesiące lub gdy oferta na konta bezpłatne zostanie usunięta z cennika.

§4 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w Serwisie. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika nie są prawdziwe lub kompletne, Operator ma prawo usunąć konto wraz Usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Użytkownikiem umowy dotyczące Usług zamówionych w ramach tego konta.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celach związanych ze świadczoną usługą.
 5. Użytkownik upoważnia Operatora do wykonywania czynności technicznych związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności do: przechowywania, utrwalania, zmieniania, usuwania, sporządzania kopii zapasowych tychże danych w celach związanych ze świadczoną Usługą.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Użytkownik może zwrócić się do Operatora z żądaniem poprawienia danych lub usunięcia całego konta wraz z wszystkimi danymi poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: info@codefusion.pl, z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.
 8. Operator zobowiązuje się, że nie wykorzysta danych, o których mowa w pkt. §4.2 w celach innych aniżeli bezpośrednio związanych ze świadczoną usługą, chyba, że nastąpi to za zgodą Użytkownika.
 9. Operator ma prawo, w celu wykonania Usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Użytkownika zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe.
 10. Dostawcą usług jest:
  1. Microsoft Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa, NIP 5270103391, REGON 010016565, KRS 0000056838.
 11. W celu zoptymalizowania funkcjonowania Serwisu Operator korzysta z serwisów:
  1. PayU SA, ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399 – obsługa płatności elektronicznych i kartą płatniczą.
  2. IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP 898-16-47-572, REGON 931082394, KRS 0000281947 – obsługa faktur.
  3. GOOGLE ANALYTICS, Google Ireland LimitedGoogle Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland – analityka internetowa. Istnieje możliwość wyłączenia usługi poprzez zmianę preferencji dotyczących plików cookies.
  4. Facebook Ireland Limited – 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland – analityka internetowa. Istnieje możliwość wyłączenia usługi poprzez zmianę preferencji dotyczących plików cookies.
 12. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych na koncie Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwowych (policja, prokuratura).

§5 Polityka plików cookie

 1. Pliki cookies stanowią dane, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  2. Analizy korzystania z witryny w celu pomiaru i poprawy jej wydajności oraz jej personalizacji.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Więcej na stronie: Wikipedia.

§6 Odpłatność za korzystanie z serwisu

 1. Za korzystanie z Serwisu Operator pobiera od Użytkowników opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość organizowania promocji czasowo zwalniających Użytkownika z obowiązku opłaty za korzystanie z serwisu (lub pomniejszających tę opłatę).
 3. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego dezaktywowania konta danego Użytkownika w przypadku zalegania z płatnością za użytkowanie z Serwisu, a w przypadku zalegania z płatnością powyżej 3 miesięcy możliwość usunięcia konta Użytkownika (wraz ze wszelkimi danymi) z Serwisu.
 4. Faktury VAT za użytkowanie Serwisu wystawiane będą w ciągu 14 dni od wpływu należności na konto Operatora.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur bez podpisu.

§7 Sposoby płatności

 1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@codefusion.pl i określać:
  1. e-mail Użytkownika, który został podany w procesie rejestracji w Serwisie;
  2. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako klienta Operatora;
  3. zarzuty Użytkownika;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Operator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

§9 Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
 3. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, dotyczących świadczenia usług przez Operatora, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.

Wersja dokumentu 1.0.0

Przewiń na górę